Home 고용보험관급과정 재직근로자훈련
 
 
훈련과정 수강료 환급액
CCNA 700,000 299,230
CCNA 주말 700,000 279,280
CCNP ROUTE 600,000 222,010
CCNP SWITCH 600,000 222,010
CCNP TSHOOT 600,000 222,010

우선선정대상기업 100% 대규모기업 80% 환급
 
 
 
 
 
회사소개   |   개인정보취급방침   |   공지사항   |   상담실   |   사이트맵
 
(주)한국엔시에스능력개발원 / 주소 : 대구시 달서구 달구벌대로 1573 / TEL : 053-242-3311 / FAX : 053-242-1030
사업자등록번호 : 384-81-00417 / 통신판매업신고번호 : 대구중구-2633호 / 대표자 : 현정민
COPYRIGHT (C) 2012 MIRAE NETWORK ACADEMY. ALL REIGHTS RESERVED.